Regulamin sklepu kalithea.pl

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego https://kalithea.pl, prowadzonego przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów należności za zakupione w Sklepie produkty, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.2. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie.

1.3. Administratorem serwisu https://kalithea.pl jest:

Kalithea, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Energetyków 2, 64-100 Leszno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000673786 , o kapitale zakładowym w wysokości 200,000 złotych , posiadająca NIP: 697-233-44-82

1.4. Administrator za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż towarów.

§2
DEFINICJE

2.1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Sprzedawca – Kalithea, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Energetyków 2,

64-100 Leszno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000673786, posiadająca NIP: 697-233-44-82 i REGON: 367074801, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów. Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego adresem, na który kierowana powinna być korespondencja jest adres: ul. Energetyków 2, 64-100 Leszno;

b) Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: https://kalithea.pl

c) Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

d) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

e) Magazyn – magazyn zlokalizowany w Lesznie (64-100), ul. Energetyków 2, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

f) Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia, ilustracje graficzne towarów, oznaczenia towarów, pliki graficzne 3D i inne;

g) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

h) Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.

i) Wirtualny koszyk– funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, która umożliwia ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów i ich parametry, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

§3
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

3.1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies,

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

3.2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego sklep.kalithea.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklep.kalithea.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

3.4. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

3.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w §6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

3.6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione, korzystanie ze wskazanych przedmiotów, praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu.

3.7. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Energetyków 2, 64-100 Leszno

b) telefonicznie – +48 65 521 23 80

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: info@kalithea.pl

§4
REJESTRACJA W SKLEPIE

4.1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a) poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane osobowe, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło,

b) akceptacji Regulaminu,

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.

4.2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

4.3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

4.4. Rejestracja w systemie nie jest niezbędna do dokonania zakupu.

4.5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4.6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

4.7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m. in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

4.8. W celu usunięcia konta Użytkownika ze Sklepu Internetowego https://kalithea.pl należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie konta drogą elektroniczną z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym https://kalithea.pl.

4.9. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Użytownika, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego https://kalithea.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub postanowienia niniejszego regulaminu. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie Umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

§5
INFORMACJE O PRODUKTACH

5.1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego https://kalithea.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego https://kalithea.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5.3. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.).

5.4. Wszystkie produkty sprzedawane na stronach Sklepu są nowe.

5.5. Powłoka zewnętrzna panela wykonana jest metodą lakierowania natryskowego, w związku z czym, dopuszcza się defekt lakierniczy (do 1 mm2), który nie jest dostrzegalny z odległości 1,5 m.

5.6. Wszystkie produkty każdorazowo produkowane są według indywidualnej specyfikacji Klienta. Zgodność koloru gwarantowana jest dla danej partii. Sprzedawca nie gwarantuje uzyskania identycznego koloru dla paneli wyprodukowanych w partiach późniejszych.

§6
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

6.1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.

6.2. W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika.

6.3. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży bez rejestracji, Klienci mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zawierający Umowę sprzedaży bez rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania kontaktu i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.

6.4. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera towary będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar (za pomocą kliknięcia polecenia „do koszyka”), który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich.

6.5. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, oraz ich konfiguracji, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

a) sposobu dostawy towaru

b) adresu dostawy,

c) sposobu dokonania płatności za towar,

6.6. Klient potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „potwierdzam zakup”.

6.7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

6.8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.9. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

6.10. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

6.11. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6.12. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

6.13. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu lub w inny ustalony przez strony sposób.

6.14. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

6.15. Wszystkie towary dostępne w Sklepie zamawiane są w indywidualnej konfiguracji wykonanej dla Klienta.

6.16. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej/minimalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

§7
MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

7.1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, kliknięcia przycisku „potwierdzam zakup”.

7.2 W sytuacjach wyjątkowych po złożeniu zamówienia, możliwe jest skontaktowanie się ze Sprzedającym drogą elektroniczną, celem anulowania lub zmiany zamówienia, pod warunkiem, iż nie zostało ono przyjęte do realizacji (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłane jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (lub odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.

7.3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

§8
ZAPŁATA CENY

8.1. Zapłata za zakupiony towar zostaje dokonana przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry):

a) przelewem bankowym

b) za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę.

8.2 Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.

8.3. Klient dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

8.4. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Kalithea, Sp. z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail.

8.5. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

8.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

8.7. Promocje w Sklepie Internetowym https://kalithea.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8.7. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

§9
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

9.1. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://kalithea.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

9.2. Ostateczny czas realizacji zamówienia zależny jest od skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

§10
DOSTAWA

10.1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

10.2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421,

kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PL, która jest częścią DPDgroup.

10.3. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wycenia się indywidualnie.

10.4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania produktu za granicę, wtedy indywidualnie ustala się koszty transportu.

10.5. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta, przed jak i po złożeniu zamówienia.

10.6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru, lub opóźnienie jego dostawy, z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. z magazynu Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

§11
USZKODZENIE TOWARU W TRANSPORCIE

11.1. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy, folii) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera.

11.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.

11.3. Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu szkodowego.

11.4. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania).

11.5. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Kalithea Sp. z o.o. e-mail: info@kalithea.pl, tel. +48 65 521 23 80, ułatwi to i przyspieszy procedurę reklamacyjną.

11.6. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym.

§12
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

12.1. Zakupione towary każdorazowo produkowane są według indywidualnej specyfikacji Klienta, w związku z czym, Klientowi, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§13
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13.1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

13.2. Sprzedawca jest obowiązany wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub uszkodzenia mechaniczne. Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Poprzez niezgodność rozumiemy inny niż wskazany w formularzu kolor, wzór lub ilość.

13.3. Jeżeli wada fizyczna lub uszkodzenia mechaniczne zostaną stwierdzone, Klient zobowiązany jest odesłać do Sprzedawcy towar w stanie nienaruszonym na koszt Sprzedawcy tj. za pobraniem.

13.4. Poprzez stan nienaruszony rozumiemy – stan w jakim produkty dotarły do klienta, klient jest zobowiązany do ponownego ich zabezpieczenia (po wcześniejszym rozpakowaniu) i spakowania w taki sposób, by nie uległy dalszemu zniszczeniu podczas wysyłki do Sprzedawcy. W sytuacji, w której opakowanie posiada uszkodzenia zastosowanie ma postępowanie opisane w §11 USZKODZENIA W TRANSPORCIE, tj. odmowa przyjęcia paczki od kuriera wraz ze spisaniem protokołu szkodowego.

13.5. Reklamacje złożone dla paneli już zamontowanych nie zostaną rozpatrzone.

13.6. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego, lub pocztą elektroniczną na adres: info@kalithea.pl, przy użyciu maila wskazanego podczas składania zamówienia.

13.7. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

13.8. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

13.9. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

13.10. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Klienta od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem.

13.11. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego, nieznanych mu, przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§14
PRZERWY TECHNICZNE

14.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

14.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§15
NEWSLETTER

15.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

15.2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu https://kalithea.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

15.3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§16
PRAWA AUTORSKIE

16.1. Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty objęte są prawami autorskimi.

16.2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu.

16.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia od Użytkowników lub osób trzecich nieupoważnionych do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów, za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł wskazanych w pkt.1.

16.4. Przekazane do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, teksty i inne pliki) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wraz z podaniem nazwy serwisu https://kalithea.pl.

16.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§17
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

17.1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).

17.2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

17.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

17.4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

17.5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

§18
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

18.1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies.

18.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

18.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie Sklepu, marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów);

c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

d) utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

18.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

18.5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

18.6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

18.7. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu.

§19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1. Regulamin może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

19.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawia o prawach autorskich.

19.3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

19.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017 r.