USZKODZENIE TOWARU W TRANSPORCIE

1. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy, folii) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.

3. Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu szkodowego.

4. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania).

5. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Kalithea Sp. z o.o. e-mail: info@kalithea.pl, tel. +48 65 521 23 80, ułatwi to i przyspieszy procedurę reklamacyjną.

6. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zakupione towary każdorazowo produkowane są według indywidualnej specyfikacji Klienta, w związku z czym, Klientowi, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2. Sprzedawca jest obowiązany wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub uszkodzenia mechaniczne. Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Poprzez niezgodność rozumiemy inny niż wskazany w formularzu kolor, wzór lub ilość.

3. Jeżeli wada fizyczna lub uszkodzenia mechaniczne zostaną stwierdzone, Klient zobowiązany jest odesłać do Sprzedawcy towar w stanie nienaruszonym na koszt Sprzedawcy tj. za pobraniem.

4. Poprzez stan nienaruszony rozumiemy – stan w jakim produkty dotarły do klienta, klient jest zobowiązany do ponownego ich zabezpieczenia (po wcześniejszym rozpakowaniu) i spakowania w taki sposób, by nie uległy dalszemu zniszczeniu podczas wysyłki do Sprzedawcy. W sytuacji, w której opakowanie posiada uszkodzenia zastosowanie ma postępowanie opisane w §11 USZKODZENIA W TRANSPORCIE, tj. odmowa przyjęcia paczki od kuriera wraz ze spisaniem protokołu szkodowego.

5. Reklamacje złożone dla paneli już zamontowanych nie zostaną rozpatrzone.

6. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego, lub pocztą elektroniczną na adres: info@kalithea.pl, przy użyciu maila wskazanego podczas składania zamówienia.

7. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

8. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

9. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni towar i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.

10. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Klienta od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem.

11. Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego, nieznanych mu, przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.