DOSTAWA

1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.

2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421,

kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PL, która jest częścią DPDgroup.

3. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wycenia się indywidualnie.

4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania produktu za granicę, wtedy indywidualnie ustala się koszty transportu.

5. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Klienta, przed jak i po złożeniu zamówienia.

6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru, lub opóźnienie jego dostawy, z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. z magazynu Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.